Điều kiện tham gia ươm tạo

Ngày:31/01/2013

Các Doanh nghiệp muốn tham gia chương trình ươm tạo tại Trung tâm Ươm tạo Nông nghiệp Công nghệ cao phải hội đủ những điều kiện sau:

v       Có ý tưởng hoặc kết quả nghiên cứu, công nghệ…có tính khả thi thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

v       Sở hữu hợp pháp các kết quả nghiên cứu, công nghệ…sẽ áp dụng khi tham gia Trung tâm Ươm tạo.

v       Thuộc các lĩnh vực ưu tiên ươm tạo, phù hợp với các tiêu chí công nghệ.

v       Có kế hoạch kinh doanh khả thi.

v       Có nhu cầu thực sự về sự hỗ trợ của Trung tâm Ươm tạo.

v       Không xung đột với các doanh nghiệp khác tại Trung tâm Ươm tạo.

v       Đáp ứng khả năng thương thích với các tiện ích, chương trình ươm tạo và sẵn sàng về nguồn lực.

v       Cam kết tham gia các hoạt động của Trung tâm ươm tạo như: quảng bá, tham quan, gặp gỡ, đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ…

v       Cam kết chia sẻ và bảo mật thông tin giữa doanh nghiệp và Trung tâm Ươm tạo.

  1. MicroRNA ở thực vật: Sự điều hòa các nhân tố điều hòa
  2. Các lĩnh vực tham gia ươm tạo
  3. Đối tượng tham gia ươm tạo
  4. 10 sự kiện Khoa học – Công nghệ nổi bật năm 2012