Liên hệ Liên hệ
Nhận báo giá Nhận
báo giá

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
- Ban Giám đốc.
- Các phòng Hỗ trợ Ươm tạo Công nghệ:
+ Phòng Hỗ trợ Công nghệ Tế bào Thực vật
+ Phòng Hỗ trợ Công nghệ Vi sinh

+ Phòng Hỗ trợ Công nghệ Cây trồng
+ Phòng Hỗ trợ Công nghệ Thủy sản
- Các phòng nghiệp vụ:
+ Phòng Tổ chức Hành chính
+ Phòng Kế hoạch Tài chính
+ Phòng Khoa học Tổng hợp
+ Phòng Quản lý và Hỗ trợ Doanh nghiệp
- Các xưởng sản xuất thử nghiệm.
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Chức năng
  • Tham mưu và giúp Giám đốc trong công tác Tổ chức, cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ;
  • Đảm nhiệm công tác hành chính, văn thư-lưu trữ;
  • Phụ trách công tác lao động, tiền lương; thi đua-khen thưởng, kỷ luật;
  • Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Trung tâm.
  • Phối hợp với các Phòng chức năng vận hành, sử dụng hiệu quả tiện ích phục vụ chương trình ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp.
Nhiệm vụ      
a. Tổ chức và lao động tiền lương
- Tham mưu và thực hiện những chỉ đạo của Giám đốc trong việc ban hành các Quyết định, Quy định thuộc thẩm quyền của Trung tâm trong lĩnh vực tổ chức bộ máy: quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, tiếp nhận và điều động cán bộ viên chức theo quy định của Nhà nước.
- Tham mưu cho Giám đốc về việc lập kế hoạch: số lượng nhân sự và huấn luyện đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, quản lý. Xây dựng chỉ tiêu biên chế và dự toán quỹ lương hàng năm.
- Thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… 
- Phối hợp với các bộ phận chức năng của Trung tâm để tổ chức, củng cố bộ máy của Trung tâm gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.
- Theo dõi công tác thi đua-khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm.
b. Hành chính
- Tổng hợp hàng tháng, hàng quí, báo cáo năm và đột xuất cho Ban Giám đốc Trung tâm.
- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định.
- Xây dựng kế hoạch và mua sắm tài sản trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.
- Xây dựng và theo dõi việc thực hiện quy trình quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản của Trung tâm.
- Thực hiện công tác tổ chức và chuẩn bị cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo theo chỉ đạo của Giám đốc.
- Thực hiện các thủ tục đối với các đoàn khách đến liên hệ công tác tại Trung tâm.
- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức thực hiện nghiêm túc nội quy lao động của Trung tâm.
- Thực hiện các công tác có liên quan đến việc quản lý, điều động xe, bảo vệ.
- Đôn đốc cán bộ viên chức thực hiện công sở văn minh sạch đẹp.
c. Quản lý hạ tầng kỹ thuật.
- Quản lý, duy trì, bảo quản tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật đưa vào sử dụng đúng công năng và mục tiêu phát triển toàn Trung tâm.
- Theo dõi thường xuyên và đánh giá hiện trạng đúng thực tế tất cả các hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy móc, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) khi đưa vào sử dụng để đề ra biện pháp khắc phục hiệu quả nhất khi có sự cố hay tình trạng xuống cấp xảy ra.
- Lập dự toán kinh phí duy tu, sửa chữa hàng năm về hạ tầng kỹ thuật và chi phí bảo trì sửa chữa các trang thiết bị máy móc, mạng lưới điện nước, PCCC toàn Trung tâm.
- Phối hợp các phòng chức năng tổ chức các lớp học, các khóa đào tạo, các buổi tọa đàm do Trung tâm tổ chức cũng như những đơn vị khác trong toàn Ban.
- Lập hồ sơ theo dõi tất cả các sự cố xảy ra toàn Trung tâm cũng như các doanh nghiệp tham gia ươm tạo.
- Cung cấp đầy đủ các hạ tầng kỹ thuật mà Trung tâm hiện có phục vụ cho hoạt động từng doanh nghiệp.
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Chức năng
- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong lĩnh vực kế hoạch, tài chính, kế toán, bao gồm:
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Trung tâm.
+ Tham mưu cho Giám đốc trong công tác chi các nguồn thường xuyên và không thường xuyên của đơn vị.
- Quyết toán các nguồn kinh phí.
- Phối hợp các phòng chức năng quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản…
- Chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của nhà nước.
Nhiệm vụ
- Xây dựng kế hoạch tài chính cho Trung tâm.
- Đánh giá và báo cáo hoạt động tài chính.
- Quản lý ngân sách và báo cáo cho Giám đốc.
- Thực hiện công tác tài chính, kế toán của Trung tâm.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm  tất cả những việc liên quan đến công tác kế hoạch - tài chính, kế toán, liên đới chịu trách nhiệm cùng các phòng khác về những vụ việc có liên quan đến lĩnh vực mà phòng phụ trách.
- Thừa ủy quyền Giám đốc Trung tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán theo đúng quy định của Nhà nước. Đề xuất các giải pháp giúp Lãnh đạo Trung tâm quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý chiến lược và tiếp thị theo đúng qui định.
PHÒNG QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Chức năng
- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch ươm tạo doanh nghiệp.
Nhiệm vụ
a. Phụ trách đầu vào đầu ra của quá trình ươm tạo
- Sàng lọc khách hàng.
- Thành lập hội đồng tuyển chọn và hội đồng tốt nghiệp cho doanh nghiệp ươm tạo.
- Xây dựng các tiêu chí chọn lọc đầu vào.
- Giúp đỡ khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký.
- Đào tạo và tư vấn cho đối tượng có nhu cầu tham gia ươm tạo.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình ươm tạo.
b. Kế hoạch và phát triển kinh doanh
- Xây dựng và hoàn thiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện.
- Tư vấn cho khách hàng các qui trình phát triển doanh nghiệp nền tảng.
- Hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch kinh doanh.
- Hỗ trợ khách hàng thương mại hóa sản phẩm và phát triển sản phẩm.
- Hỗ trợ khách hàng giới thiệu, quảng cáo sản phẩm thông qua hội chợ, hội thảo, tọa đàm…
- Hỗ trợ khách hàng tiếp cận thị trường và các nhà phân phối.
- Hỗ trợ khách hàng bán sản phẩm.
- Xây dựng kế hoạch công việc và thiết lập mục tiêu cho khách hàng.
- Kiểm soát hoạt động của khách hàng, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra của khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng tiếp cận các nguồn vốn cho mục đích phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh.
- Hỗ trợ khách hàng khi tốt nghiệp.
- Giám sát việc sử dụng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng, hiệu chỉnh kịp thời những thiếu sót của các dịch vụ cung cấp.
c. Các chương trình đặc biệt
- Thực hiện chương trình đào tạo và huấn luyện ngắn hạn cho khách hàng.
- Xây dựng và quản lý các quỹ cho vay và quỹ hạt giống.
- Duy trì và quản lý các nguồn lực về thông tin.
d. Quản lý mạng lưới hợp tác
- Liên kết khách hàng với các nguồn lực tài chính (ngân hàng, tổ chức tín dụng và quỹ đầu tư mạo hiểm và các chuyên gia …).
- Kết nối khách hàng với các nguồn lực (tài trợ, tổ chức nghiên cứu,…).
- Tạo mối liên kết với mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp địa phương.
- Tuyển chọn và xây dựng mạng lưới các chuyên gia.
- Kết nối với mạng lưới các chuyên gia trong và ngoài nước.
PHÒNG KHOA HỌC TỔNG HỢP
Chức năng
- Tham mưu giúp Giám đốc tổng hợp kế hoạch khoa học, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, ươm tạo công nghệ.
- Tham mưu giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phòng thí nghiệm và thực địa.
Nhiệm vụ
- Tổng hợp, đề xuất, xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển khoa học, ươm tạo công nghệ của Trung tâm từng giai đoạn và hàng năm.
- Quản lý, tổ chức, triển khai, giám sát và kiểm tra các nhiệm vụ khoa học, ươm tạo công nghệ thuộc phạm vi hoạt động của Trung tâm.
- Phối hợp với các phòng chức năng có liên quan tổ chức, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khoa học, ươm tạo công nghệ thuộc phạm vi hoạt động của Trung tâm.
- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan đăng ký bản quyền, quản lý và khai thác các thông tin về sở hữu trí tuệ trong khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác  với các tổ chức trong và ngoài nước.
- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học và ươm tạo công nghệ.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học.
PHÒNG HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ CÂY TRỒNG
Chức năng
- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ươm tạo hoàn thiện quy trình công nghệ ứng dụng công nghệ cao liên quan đến lĩnh vực cây trồng
- Xây dựng, triển khai thực hiện các dự án ươm tạo công nghệ liên quan đến lĩnh vực cây trồng.
Nhiệm vụ
a. Hoàn thiện các quy trình công nghệ 
- Hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc một số cây hoa lan, cây dược liệu quý giai đoạn hậu nuôi cấy mô.
- Hoàn thiện các quy trình trồng và chăm sóc một số loại rau, hoa theo hướng ứng dụng công nghệ cao.
b. Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp ươm tạo
- Tư vấn các kiểu nhà trồng, vườn trồng phù hợp với từng đối tượng cây trồng.
- Hướng dẫn chọn giống cây trồng có hiệu quả kinh tế và năng suất cao.
- Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trong điều kiện nhà màng, nhà lưới.
- Hướng dẫn kỹ thuật ra cây hậu nuôi cấy mô.
Hướng dẫn trồng và chăm sóc cây giai đoạn hậu nuôi cấy mô.
Cung cấp cây giống cho các doanh nghiệp có nhu cầu.
c. Thực hiện các dự án ươm tạo công nghệ
Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án ươm tạo công nghệ.
Hoàn thiện các thủ tục đăng ký các sản phẩm của dự án.
Thương mại hóa sản phẩm sau khi hoàn thành dự án.
d. Triển khai các mô hình sản xuất
- Xây dựng hoàn thiện các mô hình sản xuất rau ăn quả, ăn lá ứng dụng kỹ thuật cao trong nông nghiệp.
Tổ chức triển khai mô hình trồng và chăm sóc một số đối tượng rau ăn quả, rau ăn lá trong điều kiện nhà màng.
Tổ chức triển khai mô hình trồng và chăm sóc hoa lan, cây dược liệu và cây kiểng lá có hiệu quả kinh tế cao trong điều kiện nhà lưới.
e. Chuyển giao quy trình công nghệ
Chuyển giao quy trình trồng rau ăn quả, rau ăn lá theo hướng ứng dụng công nghệ cao.
Chuyển giao quy trình trồng và chăm sóc hoa lan, cây dược liệu và cây kiểng lá.
f. Tham gia tập huấn và hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập
Biên soạn bài giảng và giảng dạy liên quan đến lĩnh vực cây trồng.
Hướng dẫn học sinh và sinh viên tham quan, thực tập tại đơn vị.
PHÒNG HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ VI SINH
Chức năng
- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ươm tạo trong lĩnh vực vi sinh nông nghiệp.
- Tổ chức, triển khai thực hiện các dự án ươm tạo công nghệ liên quan đến công nghệ vi sinh và công nghệ sau thu hoạch.
- Tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng.
Nhiệm vụ
a. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia ươm tạo trong lĩnh vực vi sinh nông nghiệp
- Hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp tham gia ươm tạo hoàn thiện quy trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- Hỗ trợ về trang thiết bị, máy móc cho các doanh nghiệp ươm tạo.
- Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực vi sinh.
b. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên
- Nghiên cứu và hoàn thiện các quy trình công nghệ trong lĩnh vực vi sinh.
- Nghiên cứu và hoàn thiện các quy trình công nghệ trong lĩnh vực nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu.
- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về sản xuất các chế phẩm vi sinh.
- Chuyển giao các quy trình kỹ thuật cho các cá nhân hoặc tổ chức có yêu cầu.
c. Thực hiện các dự án ươm tạo công nghệ
Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án ươm tạo công nghệ liên quan đến lĩnh vực vi sinh và công nghệ sau thu hoạch trong nông nghiệp.
PHÒNG HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT
Chức năng
- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ươm tạo trong lĩnh vực công nghệ tế bào thực vật.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án ươm tạo công nghệ liên quan đến lĩnh vực công nghệ tế bào thực vật.
- Tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng.
Nhiệm vụ
a. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia ươm tạo trong lĩnh vực công nghệ tế bào thực vật
- Hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp tham gia ươm tạo hoàn thiện quy trình sản xuất giống cây trồng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật.
- Hỗ trợ về trang thiết bị, máy móc cho các doanh nghiệp ươm tạo.
- Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực nuôi cấy mô tế bào thực vật.
b. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên
- Nghiên cứu và hoàn thiện các quy trình công nghệ trong lĩnh vực nuôi cấy mô tế bào thực vật.
- Chuyển giao quy trình nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.
- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về nuôi cấy mô tế bào thực vật.
c. Thực hiện các dự án ươm tạo công nghệ
Tiếp cận và triển khai các thành tựu nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực nuôi cấy mô tế bào thực vật bằng các dự án ươm tạo công nghệ.
PHÒNG HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ THỦY SẢN
Chức năng
Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch ươm tạo công nghệ về nuôi trồng thủy sản nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ươm tạo như nghiên cứu khoa học, hoàn thiện, phát triển công nghệ, sản xuất thử nghiệm, sản xuất dây chuyền, tư vấn đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản như giống; nuôi thương phẩm; sinh sản; dinh dưỡng; sinh trưởng của các đối tượng nuôi; chế phẩm sinh học, thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản; chế biến và bảo quản thủy sản sau thu hoạch.
Nhiệm vụ
Hỗ trợ ươm tạo công nghệ về thủy sản thông qua việc triển khai các nghiên cứu ứng dụng về chọn tạo giống, sản xuất giống nhân tạo, thuần hóa giống; sinh sản, dinh dưỡng, sinh trưởng của các đối tượng nuôi; nuôi thương phẩm; chế phẩm sinh học, thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản; công nghệ nhân giống, nuôi trồng, chăm sóc cây thủy sinh; bệnh học thủy sản; chế biến và bảo quản thủy sản sau thu hoạch.
Thực hiện các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ươm tạo về nuôi trồng thủy sản.
Tư vấn, thiết kế, thi công, chăm sóc bể thủy sinh cho các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân có nhu cầu.
Tổ chức sản xuất thử nghiệm, sản xuất dây chuyền về giống thủy sản, giống cây thủy sinh, chế phẩm sinh học, thức ăn thủy sản, chế biến và bảo quản thủy sản.
Tiếp cận, hoàn thiện, phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào nuôi trồng thủy sản.
Tuyển chọn, thu thập, lưu giữ nguồn gen cây thủy sinh và các đối tượng thủy sản có giá trị.
Quản lý trang thiết bị, máy móc hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản.
Tư vấn, chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật liên quan đến nuôi trồng thủy sản.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây