THÔNG BÁO

Về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2022

Căn cứ Công văn số 360/NNCNC-VP ngày 06/5/2022 của Truởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao;

Căn cứ Công văn số 528/NNCNC-VP ngày 23/6/2022 của Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao về việc phê duyệt đề nghị gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022 đối với Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 27/7/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2022 về việc xét điều kiện, tiêu chuẩn các thí sinh tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022;

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển, danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển như sau:

  1. Có 06 thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (Chi tiết như Phụ lục 1 kèm theo).
  2. Có 06 thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên (Chi tiết như Phụ lục 2 kèm theo).
  3. Không có thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển (Chi tiết như Phụ lục 3 kèm theo)./.

230TB

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2023 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?