THÔNG BÁO

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Căn cứ Nghị định số 115/2012/NĐ-CP ngày12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ kế hoạch số 55/KH-TTUT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao về tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-NNCNC ngày 15/10/2021 của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao;

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao thông báo kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển như sau:

– Kết quả xét tuyển và danh sách người trúng tuyển: Theo danh sách đính kèm.

– Đính kèm Quyết đinh số 221/QĐ-NNCNC ngày 15/10/2021 của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thành phần Hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức./.

THONG BAO danh sách

221.QĐ-NNCNC.signed

 

 

 

 

 

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2023 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?