THÔNG BÁO Về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2021 (đợt 2)

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-NNCNC ngày 31/12/2021 của Truởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2) của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-NNCNC ngày 31/12/2021 của Truởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao về việc phân cấp tuyển dụng viên chức đối với Trung tâm trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 16/02/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2021 (đợt 2) về việc xét điều kiện, tiêu chuẩn các thí sinh tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 (đợt 2);

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển, danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển như sau:

  1. Có 11 thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (Chi tiết như Phụ lục 1 kèm theo).
  2. Có 11 thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên (Chi tiết như Phụ lục 2 kèm theo)
  3. Không có thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển (Chi tiết như Phụ lục 3 kèm theo)./.47

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2023 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?