Liên hệ Liên hệ
Nhận báo giá Nhận
báo giá

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 (ĐỢT 2)

Thứ ba - 23/05/2023 23:56

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 (ĐỢT 2)

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

Căn cứ Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

  Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-NNCNC ngày 31/12/2021 của Truởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2) của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao,

Trung tâm Ươm tạo thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2) như sau:

  1. Chỉ tiêu viên chức cần tuyển dụng : 13 người

    Nhu cầu tuyển dụng viên chức vào các vị trí: 06 vị trí

– Tổ chức nhân sự (01.003): 01 người

– Kế hoạch tổng hợp (01.003): 02 người

– Hỗ trợ doanh nghiệp (01.003): 02 người.

– Kỹ sư Ươm tạo công nghệ (V.05.02.07): 01 người.

– Kỹ sư Quản lý vận hành thiết bị phục vụ ươm tạo (V.05.02.07): 02 người.

– Nhân viên (01.005): 05 người

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

–  Có quốc tịch Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

–  Có đơn đăng ký dự tuyển;

–  Có lý lịch rõ ràng;

–  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

–  Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đúng nguyên tắc tuyển dụng,

 

Stt Vị trí việc làm Mã chức danh nghề nghiệp Chỉ tiêu cần tuyển Yêu cầu trình độ chuyên môn
01 Tổ chức nhân sự 01.003 01 – Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành sau (hoặc tương đương): Nội vụ, Kinh tế.

 

–  Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

02 Kế hoạch tổng hợp

 

 

01.003 02 – Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành sau (hoặc tương đương): Kinh tế, Công nghệ sinh học

 

– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

03 Hỗ trợ doanh nghiệp

 

 

01.003 02 – Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành sau: Kinh tế, Quản trị kinh doanh

 

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

06 Kỹ sư Ươm tạo công nghệ

 

 

V.05.02.07 01 – Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành sau: Công nghệ sinh học, khoa học cây trồng, kinh tế.

 

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

07 Kỹ sư Quản lý vận hành thiết bị phục vụ ươm tạo

 

 

V.05.02.07 02 – Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành sau: Công nghệ sinh học, điện, nông học.

 

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

08 Nhân viên 01.005 05 – Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên một trong các chuyên ngành sau: Xây dựng, Điện

 3. Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

b) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

4. Hình thức và nội dung xét tuyển:

4.1 Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

4.2 Nội dung tuyển dụng

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Thi môn ngiệp vụ chuyên ngành

Hình thức: Phỏng vấn

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể như sau:

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao;

+ Các chuyên ngành về Nông nghiệp Công nghệ cao

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh,  con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm  vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng 2.

d) Ưu tiên theo vị trí việc làm tại phụ lục chỉ để tính khi có 02 trường hợp điểm bằng nhau ở một vị trí cần tuyển dụng.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2 theo quy định.

  1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 12/01/2022 đến hết ngày 12/02/2022 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

– Địa điểm nhận hồ sơ, số điện thoại liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao. Địa chỉ: Lầu 11 số 255, đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 6264 6103./.

Tác giả: Massage nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây